LUMIX CLUB Gebruiksvoorwaarden

1. Doel van deze gebruiksvoorwaarden
Deze gebruiksvoorwaarden (“voorwaarden”) zijn van toepassing op alle verhoudingen tussen Panasonic Corporation (“Panasonic”) en iedere gebruiker van de Dienst (“Gebruiker”). Met de “Dienst” wordt de dienst bedoeld die Panasonic aanbiedt op en/of via de LUMIX CLUB website.

2. Overige Voorwaarden
Alle overige voorwaarden (inclusief, zonder beperkingen, gebruiksvoorwaarden en gebruiksmethoden) die aangeboden worden op de Dienst (“Overige Voorwaarden”) maken deel uit van deze Voorwaarden. In het geval dat de Overige Voorwaarden verschillen van de Voorwaarden, zullen de Overige Voorwaarden de Voorwaarden te niet doen.

3. Registratie van de Dienst
1) Degenen die de Dienst wensen te gebruiken (“Aanvrager”) mogen de Dienst gebruiken onder de voorwaarde dat de Aanvrager de Voorwaarden accepteert, ermee instemt door de Voorwaarden gebonden te zijn en zich houdt aan de Voorwaarden, mits een Aanvrager die jonger is dan 18 jaar, of de leeftijd die gestipuleerd is door de wetten en regulaties die van toepassing zijn (afhankelijk van welke de jongere leeftijd is), goedkeuring van zijn of haar ouder of voogd heeft verkregen om de Dienst te gebruiken naast het voorgaande. Er wordt vanuit gegaan dat de Aanvrager de Voorwaarden geaccepteerd heeft en de registratie voor de dienst wordt als compleet beschouwd wanneer de acceptatie van of de overeenstemming met de Voorwaarden in de gebruikersinterface van de Dienst of door Panasonic toepassing, inclusief, zonder beperkingen, “LUMIX LINK,” (en, voor een Aanvrager die jonger is dan 18 jaar, of de leeftijd die gestipuleerd is door de wetten en regulaties die van toepassing zijn (afhankelijk van welke de jongere leeftijd is), certificatie van de goedkeuring van de ouder of voogd) is geactiveerd. In weerwil van het voorgaande, is het niet toegestaan voor een Aanvrager die jonger dan 13 jaar is en in U.S.A. woont om deze Dienst te gebruiken.
2) De Aanvrager stemt ermee in om alle artikelen die noodzakelijk zijn voor de registratie voor de Dienst accuraat en zonder weglatingen in te vullen.
3) In het geval dat artikelen die de Gebruiker heeft ingevuld tijdens de registratie veranderd zijn, stemt de Gebruiker ermee in om Panasonic zonder vertraging van deze veranderingen te verwittigen.

4. Dienstverleningskosten
De Gebruiker mag de dienst gratis gebruiken, onder de voorwaarde dat de Gebruiker op eigen kosten, toezicht en risico apparaten aanschaft die nodig zijn voor het gebruik van de Dienst, en de Gebruiker zal ook alle eventuele kosten dragen die gepaard gaan met zulke apparaten en het gebruik daarvan, inclusief, zonder beperkingen, verbindingskosten met netwerkserviceproviders en pakketcommunicatiekosten voor mobiele telefoons of smartphones.

5. Staking van de Dienst
De Gebruiker erkent en stemt er mee in dat Panasoinc de Dienst kan staken naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker in het geval dat:
(1) apparatuur die gebruikt wordt in het verschaffen van deze Dienst onderhevig is aan onderhoud op een regelmatige of onverwachte basis;
(2) de Dienst niet verschaft kan worden vanwege force majeure inclusief, zonder beperkingen, brand, stroomstoringen of voorzienigheid;
(3) de dienst die aangeboden wordt door netwerkserviceproviders om wat voor reden dan ook gestaakt wordt; of
(4) Panasonic redelijkerwijs heeft bepaald dat het noodzakelijk is om de Dienst te staken om administratieve of technische redenen.

6. Verandering, overdraging of stopzetting van de Dienst
1) De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat, tot het maximale bereik toegestaan door alle toepasselijke wetten en regulaties, Panasonic de verschaffing van de inhoud van de Dienst kan veranderen, toevoegen of stopzetten, of voorwaarden voor het gebruik van de Dienst kan veranderen of toevoegen, zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker, ongeacht de reden. Echter, veranderingen die gepaard gaan met een verandering in de Voorwaarden of de Overige Voorwaarden zijn onderhevig aan Sectie 7 van de Voorwaarden.
2) De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat Panasonic de Dienst deels of in het geheel kan stopzetten door een notificatie van zulke veranderingen op de gebruikersinterface van de Dienst te plaatsen of door de Gebruiker op de hoogte te stellen in overeenstemming met Sectie 8 van de Voorwaarden, met een redelijke periode van voorafgaande kennisgeving.
3) De Gebruiker erkent en stemt ermee in Panasonic sommige of alle rechten en plichten onder de Voorwaarden kan toeschrijven of overdragen door een notificatie van zulke veranderingen op de gebruikersinterface van de Dienst te plaatsen of door de Gebruiker op de hoogte te stellen in overeenstemming met Sectie 8 van de Voorwaarden, met een redelijke periode van voorafgaande kennisgeving.

7. Verandering van de Voorwaarden
De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat Panasonic de Voorwaarden en de Overige Voorwaarden kan veranderen door een notificatie van zulke veranderingen op de gebruikersinterface van de Dienst te plaatsen. Zulke veranderingen zullen van kracht worden vanaf de ingangsdatum die door Panasonic is ingesteld. In het geval dat er geen ingangsdatum is ingesteld, zullen zulke veranderingen van kracht worden op de datum zeven (7) dagen nadat het op de gebruikersinterface van de Dienst geplaatst is.

8. Kennisgeving aan de Gebruiker
In het geval dat Panasonic het noodzakelijk acht om de Gebruiker op de hoogte te stellen van zaken die verwant zijn aan de verschaffing van de Dienst aan de Gebruiker, zal Panasonic de nieuwe inhoud op de gebruikersinterface van de Dienst plaatsen of een email verzenden naar het geregistreerde e-mailadres van de Gebruiker. De kennisgeving via email van Panasonic zal alleen verstuurd worden naar het geregistreerde e-mailadres en de Gebruiker erkent en stemt er uitdrukkelijk mee in dat Panasonic niet garandeert dat zulke kennisgeving via email ook daadwerkelijk de Gebruiker bereikt.

9. Plichten van de Gebruiker
1) De Gebruiker stemt ermee in dat de Gebruiker verantwoordelijk zal zijn voor alle eigen activiteiten tijdens het gebruik van de Dienst, en stemt er tevens mee in dat het de verantwoordelijkheid is van de Gebruiker om alle noodzakelijke rechten verwant aan het gebruik van de Dienst te verkrijgen, inclusief alle rechten en goedkeuringen om gegevens via de Dienst op te slaan, te reproduceren, te delen of te verzamelen. De Gebruiker stemt er voorts mee in dat het de verantwoordelijkheid is van de Gebruiker om zich te onderwerpen aan alle rechten en regulaties die van toepassing zijn op auteursrechten, vertrouwelijkheid, laster, waardigheid en uitvoer, en alle andere plichten onder alle wetten en regulaties die van toepassing zijn.
2) De Gebruiker stemt ermee in dat de Gebruiker volledig verantwoordelijk is voor het uitvoeren van gepaste voorzorgsmaatregelen om de computer te scannen voor computervirussen en om in een plaats buiten de Dienst back-ups of gegevens op te slaan van de afbeeldingen die in de Dienst gebruikt worden, en Panasonic zal niet aansprakelijk zijn voor zulke back-ups die buiten de Dienst opgeslagen zijn.
3) De Gebruiker stemt ermee in dat het de verantwoordelijkheid is van de Gebruiker om het wachtwoord en de apparaten die nodig zijn om toegang tot de Dienst te krijgen zelf te beheren. De Gebruiker stemt er voorts mee in dat toegang via methoden zoals het gebruik van een combinatie van de identificatie en het wachtwoord van de Gebruiker, of het gebruik van apparaten die door de Gebruiker geregistreerd zijn, beschouwd zal worden als uitgevoerd door de Gebruiker zelf.
4) De Gebruiker stemt ermee in volledig verantwoordelijk te zijn voor de openbaring van de informatie die noodzakelijk is voor het plaatsen van gegevens, zoals de URL voor het plaatsen, het e-mailadres, het adresnummer en het toegangsnummer voor het plaatsen (collectief: “Informatie voor het Plaatsen“) aan wat voor derde partij dan ook.
5) De Gebruiker stemt ermee in volledig verantwoordelijk te zijn voor enigerlei breuken van de verplichtingen onder de Voorwaarden en de Overige Voorwaarden inclusief, zonder beperkingen, het niet opvolgen van de Gebruiksvoorwaarden of procedures van de Dienst, en voor enigerlei onbeschikbaarheid van de Dienst, deels of in het geheel, die daaruit voortkomt.
6) De Gebruiker kan gegevens delen met een derde partij en die derde partij toestaan om gegevens te uploaden of te downloaden via de deelfunctie voor beelden/bewegende beelden van de Dienst. Echter, als de Gebruiker gebruik maakt van de deelfunctie voor beelden/bewegende beelden van de Dienst, dan stemt de Gebruiker ermee in volledig verantwoordelijk te zijn voor alle communicatie met die derde partij of voor het gedrag van die derde partij (en dat Panasonic totaal geen verantwoordelijkheid zal nemen voor de gedeelde gegevens jegens de Gebruiker of een derde partij).
7) Door de cloudsynchronisatiefunctie van de Dienst te gebruiken, kan de Gebruiker gegevens van afbeeldingen in de digitale camera van de Gebruiker automatisch synchroniseren met de grafische bewerkingssoftware “PHOTOfunSTUDIO” voor personal computers of Panasonic applicaties. De Gebruiker kan ook de beeldgegevens doorsturen naar enigerlei apparaten die door de Gebruiker zijn ingesteld om te verbinden met andere diensten dan LUMIX CLUB (“Externe Dienst”) of de Dienst, of albums van de Gebruiker of een derde partij. Echter, de Gebruiker stemt ermee in volledig verantwoordelijk te zijn voor het instellen van de gesynchroniseerde objecten en de doorstuurbestemming. Als de Gebruiker de cloudsynchronisatiefunctie van de Dienst gebruikt, stemt de Gebruiker ermee in volledig verantwoordelijk te zijn voor alle communicatie met zulke derde partijen of voor het gedrag van zulke derde partijen (en dat Panasonic totaal geen verantwoordelijkheid zal hebben voor de gedeelde gegevens jegens de Gebruiker of een derde partij).
8) Het is de Gebruiker toegestaan om een email te versturen aangaande livestreaminhoud die door een Externe Dienst aangeboden wordt naar het aangewezen emailadres van enige derde partij door de Dienst. De Gebruiker stemt er echter mee in volledige verantwoordelijk te zijn voor: (i) het verzenden van zulke email (inclusief, zonder beperking, toekenning van inhoud en emailadres), en (ii) enigerlei communicatie met een dergelijke derde partij of enigerlei gedrag van een dergelijke derde partij (en dat Panasonic geenszins verantwoordelijkheid zal hebben jegens de Gebruiker of enige derde partij voor de livestreaminhoud).
9) De Gebruiker stemt ermee in om op eigen kosten en verantwoordelijkheid enigerlei onderzoek of beweringen jegens Panasonic die ontstaan is uit dispuut met andere Gebruikers of een derde partij te verdedigen, en stemt er tevens mee in om Panasonic niet aan onnodige risico’s bloot te stellen. De Gebruiker zal Panasonic en diens verbonden bedrijven en hun respectievelijke eigenaren, officieren, directeuren, werknemers en vertegenwoordigers schadeloosstellen voor en vrijwaren van alle aansprakelijkheden die door de activiteiten van de Gebruiker veroorzaakt zijn.
10) De Gebruiker stemt ermee in om verantwoordelijkheid te accepteren voor enigerlei schade aan andere Gebruikers of derde partijen die voortkomt uit enigerlei breuk van de plichten van de Gebruiker onder de Voorwaarden of de Overige Voorwaarden, en de Gebruiker stemt er voorts mee in Panasonic niet aan onnodige risico’s bloot te stellen. De Gebruiker zal Panasonic en diens verbonden bedrijven en hun respectievelijke eigenaren, officieren, directeuren, werknemers en vertegenwoordigers schadeloosstellen voor en vrijwaren van alle aansprakelijkheden die door de activiteiten van de Gebruiker veroorzaakt zijn.

10. Auteursrechten
1) De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat alle auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendommen die geassocieerd zijn met alle vormen van informatie, handelsmerken, afbeeldingen, foto’s of video’s die door Panasonic verschaft worden via de Dienst (collectief: “Materiaal”) eigendom zijn van Panasonic of van rechtenhouders die Panasonic een licentie voor de Dienst hebben gegeven.
2) De Gebruiker mag individuele pagina’s op de Dienst kopiëren, reproduceren, downloaden, verzenden en/of uitprinten met het doel om toegang te krijgen tot de Dienst onder de Voorwaarden of de Overige Voorwaarden en/of voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, onder voorbehoud dat de Gebruiker ermee instemt om geen enkel handelsmerk, auteursrecht of andere notificatie te verstoppen, verwijderen of veranderen op/in: (i) deze website; (ii) welk Materiaal dan ook; of (iii) enigerlei individuele pagina’s die aldus gekopieerd, gereproduceerd, gedownload, verzonden of uitgeprint zijn.
3) De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat Panasonic geen verantwoordelijkheid heeft voor auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten en rechten van de beeldgegevens of opmerkingen (“Beeldgegevens”) die de Gebruiker (en, in het geval van de deelfunctie van beelden/bewegende beelden van de Dienst, een derde partij die zo een functie gebruikt) op de Dienst geplaatst heeft.

11. Verbodsbepalingen en beperkingen
1) De Gebruiker stem ermee in om de Dienst niet te gebruiken in gevallen waarbij:
(1) inbreuk wordt gemaakt of kan worden gemaakt op intellectuele eigendomsrechten (inclusief, zonder beperkingen, auteursrechten, ontwerprechten of handelsmerkrechten) of andere rechten van een derde partij;
(2) inbreuk wordt gemaakt of kan worden gemaakt op enigerlei eigendomsrechten, privacyrechten en portretrechten;
(3) een derde partij ontfaamd of belasterd wordt;
(4) crimineel gedrag wordt uitgevoerd, vergemakkelijkt of aangespoord, inclusief, zonder beperkingen, fraude of het belemmeren van de plichten van een derde partij;
(5) documenten worden verstuurd of geplaatst die kinderporno of kindermisbruik vormen of vertonen;
(6) activiteiten worden uitgevoerd waarvan Panasonic redelijkerwijs kan beslissen dat ze schadelijk voor de openbare orde of zeden zijn, of inbreuk maken op de rechten van een derde partij;
(7) de Dienst wordt gebruikt voor winst of commerciële doeleinden;
(8) de Informatie voor het Plaatsen onthuld wordt aan een derde partij, en, als zulke onthullingen gemaakt zijn, de Gebruiker alle verantwoordelijkheid voor zulke onthullingen op zich neemt; of
(9) Panasonic, naar eigen goeddunken, heeft beslist dat ze ongepast zijn.
2) De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat, in het geval dat Panasonic redelijkerwijs beslist dat Beeldgegevens in de Dienst vallen onder de verboden zaken die in de voorgaande clausule uiteengezet zijn, Panasonic, naar eigen goeddunken, zulke Beeldgegevens kan verwijderen. De Gebruiker erkent en stemt er voorts mee in dat in sommige gevallen Beeldgegevens niet op de Dienst geplaatst kunnen worden, ondanks de wensen van de Gebruiker, en dat Beeldgegevens van de Dienst verwijderd kunnen worden ongeacht of de Gebruiker de Dienst gebruikt en dat, in zulke gevallen, Panasonic geen verplichting heeft om een verklaring te verschaffen aan de Gebruiker.
3) De Gebruiker stemt ermee in om enigerlei afbeeldingen, tekst, stemmen of andere gegevens, inhoud of computerprogramma’s afgezien van de Beeldgegevens die door de Gebruiker zelf zijn geplaatst of gemaakt, niet te reproduceren, uit te geven, te versturen, te distribueren, over te dragen, te vertalen, aan te passen, te licenseren, te herdrukken of the hergebruiken. Het is de Gebruiker echter wel toegestaan om dit te doen met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Panasonic.
4) De Gebruiker stemt ermee in dezelfde plichten en verplichtingen te hebben jegens een derde partij waaraan de Gebruiker toegang tot de deelfunctie van de beelden/bewegende beelden heeft verleend zoals onder de Voorwaarden en de Overige Voorwaarden.

12. Stopzetting van de Dienst of beëindiging van de kwalificaties door Panasonic
De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat Panasonic onmiddellijk het verschaffen van de Dienst aan de Gebruiker stop kan zetten of de kwalificaties van de Gebruiker kan beëindigen in het geval dat:
(1) Panasonic redelijkerwijs heeft beslist dat de Gebruiker betrokken is bij de verboden zaken die uiteengezet zijn in Clausule 1 van Sectie 11;
(2) de Gebruiker de Voorwaarden of de Overige Voorwaarden geschonden heeft; of
(3) Panasonic beslist heeft, naar eigen goeddunken, dat de Gebruiker de Dienst op ongepaste wijze heeft gebruikt of heeft geprobeerd te gebruiken.

13. Gebruikerserkenningen
1) De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat Panasonic gerechtigd is om van Beeldgegevens waar de Gebruiker wellicht rechten op heeft back-ups te maken of de afmetingen te veranderen, of om deze te verzenden zonder daarvoor toestemming van de Gebruiker te hebben verkregen voor administratieve of technische redenen.
2) De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat Panasonic het administratief beheer van de Dienst kan toevertrouwen aan contractanten van Panasonic.
3) De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat, na redelijke kennisgeving, Panasonic gerechtigd is om Beeldgegevens van Gebruikers te verwijderen als deze gegevens voor een bepaalde tijd niet gebruikt zijn ten einde een efficiënt administratief beheer te behouden.
4) De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat, afhankelijk van de apparaten die de Gebruiker gebruikt of de geografische locatie waar de Gebruiker zich bevindt, de Gebruiker niet toegang kan hebben tot alle functies van de Dienst.
5) De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat Panasonic, naar eigen goeddunken, Beeldgegevens kan verwijderen die tijdelijk opgeslagen zijn op de Panasonic server voor de cloudsynchronisatiefunctie van de Dienst, in het geval dat:
(1) de periode aangeduid door Panasonic is verstreken sinds de datum waarop de Beeldgegevens opgeslagen zijn;
(2) de kwantiteit van de Beeldgegevens de kwantiteit bereikt die door Panasonic is aangeduid;
(3) de server gevuld is tot de mate aangeduid door Panasonic; of
(4) de Beeldgegevens klaar zijn om gesynchroniseerd te worden met de objecten die door de Gebruiker zijn ingesteld en om doorgestuurd te worden naar de bestemmingen die door de Gebruiker ingesteld zijn.
6) De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat geen enkele partij geld verschuldigd is als gevolg van het uploaden, verzenden of andersoortig gebruik van de Beeldgegevens van de Gebruiker, zoals uiteengezet in de Voorwaarden en Overige Voorwaarden.

14. Beëindiging van de overeenkomst
1) In het geval dat de kwalificaties van de Gebruiker beëindigd worden in overeenstemming met Sectie 12, zal de overeenkomst tussen Panasonic en de Gebruiker ook ten einde komen.
2) De Gebruiker kan het lidmaatschap van de Dienst opzeggen in overeenstemming met de procedures die door Panasonic gespecificeerd zijn, tenzij anderszins verschaft door toepasselijke wetten en regulaties. Echter, de Gebruiker erkent en stemt ermee in dat een redelijke termijn noodzakelijk kan zijn om de opzegging van het lidmaatschap te voltooien.

15. DISCLAIMER
1) DE GEBRUIKER ERKENT EN STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT, TOT HET MAXIMALE BEREIK DAT IS TOEGESTAAN DOOR ALLE TOEPASSELIJKE WETTEN EN REGULATIES, PANASONIC NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR ENIGE SCHADE, ENIG VERLIES OF ENIG NADEEL WAAR DE GEBRUIKER AAN KAN LIJDEN VANWEGE HET STAKEN OF STOPZETTEN VAN DE DIENST, OF ENIGE VERANDERINGEN OF TOEVOEGINGEN AAN DE DIENST OF DE INHOUD DAARVAN (“SCHADE”).
2) DE GEBRUIKER ERKENT EN STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT PANASONIC NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR ENIGE SCHADE DIE VOORTKOMT UIT HET GEDRAG VAN DE GEBRUIKER OF DIENS VERZUIM OM TE VOLDOEN AAN DE PLICHTEN ZOALS DIE ZIJN UITEENGEZET IN SECTIE 9.
3) DE GEBRUIKER ERKENT EN STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT, TOT HET MAXIMALE BEREIK DAT IS TOEGESTAAN DOOR ALLE TOEPASSELIJKE WETTEN EN REGULATIES, PANASONIC NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR ENIGE SCHADE DIE VOORTKOMT UIT PROBLEMEN MET DE BEELDGEGEVENS VAN EEN GEBRUIKER DIE DE DIENST GEBRUIKT, EN PANASONIC HEEFT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET HERSTELLEN VAN ZULKE BEELDGEGEVENS.
4) DE GEBRUIKER ERKENT EN STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT, TOT HET MAXIMALE BEREIK DAT IS TOEGESTAAN DOOR ALLE TOEPASSELIJKE WETTEN EN REGULATIES, PANASONIC NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR ENIGE SCHADE DIE VOORTKOMT UIT PANASONIC’S VERWIJDERING, IN OVEREENSTEMMING MET CLAUSULE 2) VAN SECTIE 11, CLAUSULE 5) VAN SECTIE 13 OF CLAUSULE 6) VAN SECTIE 13, VAN BEELDGEGEVENS VAN EEN GEBRUIKER DIE DE DIENST GEBRUIKT, EN PANASONIC ZAL GEEN VERANTWOORDELIJKHEID DRAGEN VOOR HET HERSTELLEN VAN BEELDGEGEVENS DIE ZIJN VERWIJDERD OF VOOR HET OVERZIEN VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENST.
5) DE GEBRUIKER ERKENT EN STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT, TOT HET MAXIMALE BEREIK DAT IS TOEGESTAAN DOOR ALLE TOEPASSELIJKE WETTEN EN REGULATIES, PANASONIC NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR ENIGERLEI GOEDEREN OF DIENSTEN DIE IN DE ADVERTENTIES VAN ANDERE BEDRIJVEN VERMELD WORDEN, OF VOOR DE INHOUD VAN ENIGERLEI ADVERTENTIES OP DE DIENST OF ENIGERLEI WEBSITES WAARNAAR PANASONIC LINKT OP DE DIENST.

16. Externe dienst
1) In het geval dat de Gebruiker de beeldverzendfunctie van de Dienst gebruikt in combinatie met een Externe Dienst of de Dienst gebruikt voor het verzenden van email aangaande livestreaminhoud die door een Externe Dienst aangeboden wordt, stemt de Gebruiker er mee in om, indien nodig, van tevoren die Externe Dienst te registreren. In het geval dat de Externe Dienst duidelijke voorwaarden en bepalingen heeft, stemt de Gebruiker ermee in om zich aan die voorwaarden en bepalingen te houden wanneer de Gebruiker die Externe Diensten gebruikt.
2) DE GEBRUIKER ERKENT EN STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT PANASONIC GEEN VERANTWOORDELIJKHEID HEEFT VOOR HET GEDRAG VAN DE GEBRUIKER OP EEN EXTERNE DIENST.

17. GEEN GARANTIE EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
1) DE GEBRUIKER ERKENT EN STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT PANASONIC DE GEBRUIKER NIET GARANDEERT DAT DE INHOUD VAN DE DIENST OF DE AFBEELDINGEN, VIDEO, TEKST, STEMMEN OF ANDERE GEGEVENS DIE DOOR DE GEBRUIKER VERKREGEN ZIJN TEN GEVOLGE VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENST DOOR DE GEBRUIKER ACCURAAT, COMPLEET, VERZEKERD OF NUTTIG ZIJN, OF DAT DE DIENST EFFECTIEF ZAL ZIJN VOOR DE GEBRUIKER.
DE GEBRUIKER ERKENT EN STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT ZULKE INHOUD VAN DE DIENST OF DE AFBEELDINGEN, VIDEO, TEKST, STEMMEN OF ANDERE GEGEVENS WORDEN VERZONDEN EN VERSPREID “ZOALS ZE ZIJN” EN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, ZIJ HET UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKINGEN, GARANTIES AANGAANDE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOELEINDE.
2) DE GEBRUIKER ERKENT EN STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT PANASONIC DE GEBRUIKER NIET GARANDEERT DAT BEELDGEGEVENS DIE OP DE GEBRUIKERSINTERFACE VAN DE DIENST VERSCHIJNEN PER SE VAN DEZELFDE KLEUR IS ALS DIE DE GEBRUIKER DIE DE BEELDGEGEVENS GEPLAATST HEEFT WAARNEEMT.
3) DE GEBRUIKER ERKENT EN STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT PANASONIC NIET AANSPRAKELIJK ZAL ZIJN VOOR ENIGERLEI VERMEENDE SCHADE OF LETSEL, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKINGEN, ENIGERLEI COMPENSERENDE, CONSEQUENTE, DIRECTE, INDIRECTE EN/OF SPECIALE SCHADE, DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN VAN DE GEBRUIKER OM GEBRUIK TE MAKEN VAN OF TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE DIENST, ENIGERLEI MATERIAAL DIE ZICH OP DE DIENST BEVINDT, OF UIT ENIGE VORM VAN COMPUTERVIRUSSEN, STORING OF ANDERSOORTIG GEBREK.

18. Non-cessie
De Gebruiker stemt ermee in om de kwalificaties als Gebruiker van de Dienst, of enige rechten of verplichtingen onder de Voorwaarden of de Andere Voorwaarden niet af te staan of over te dragen, deels of in het geheel, aan een derde partij.

19. Overname van Bedrijfsactiviteiten
In het geval dat Panasonic betrokken is bij een fusie, overname, consolidatie, herstructurering, reorganisatie, liquidatie, verkoop of soortgelijke transactie die verwant is aan enig deel van de activiteiten en/of activa, inclusief maar niet beperkt tot een dergelijke transactie die verwant is aan de Dienst, erkent de Gebruiker en stemt de Gebruiker er hierbij mee in dat de Dienst, alle gegevens die verzameld zijn in verband met de Dienst, en alle rechten van Panasonic die hieronder vallen in de activa inbegrepen kunnen zijn en/of overgedragen kunnen worden ingevolge een dergelijke transactie. Indien dit voorvalt, zal Panasonic een daartoe strekkend bericht plaatsen op de Dienst en/of via enigerlei andere media of contactmethode zoals dat vereist kan zijn door toepasselijke wetten en regulaties.

20. Scheidbaarheid
De ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van enige provisie van de Voorwaarden of de Overige Voorwaarden ingevolge enigerlei toepasselijke wetten en regulaties zal geen invloed hebben op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de resterende provisies hiervan, maar deze Voorwaarden zullen opgevat worden als niet bevattende de provisies die ongeldig of onuitvoerbaar beschouwd worden in het rechtsgebied waarin ze gehouden worden.

21. Geen vrijstelling
Geen enkele vrijstelling door Panasonic van enigerlei voorwaarden en bepalingen van de Voorwaarden of de Overige Voorwaarden zal beschouwd worden als een verdere of doorgaande vrijstelling van zulke voorwaarden en bepalingen, en indien Panasonic er niet in slaagt om enige rechten te doen gelden of om naleving van de Voorwaarden of de Overige Voorwaarden te vereisen, zal dit niet beschouwd worden als een vrijstelling van zulke rechten of provisies.

22. Toepasselijk recht
Tot het maximale bereik toegestaan door alle toepasselijke wetten, zullen de Voorwaarden of de Overige Voorwaarden bestuurd en uitgelegd worden onder de wetten van the State of New York, United States of America, ongeacht diens provisies voor wetsconflicten.

Panasonic Corporatie
Vastgesteld op 5 september, 2011
Vastgesteld op 18 juli, 2012
Vastgesteld op 10 Januari, 2013
Vastgesteld op 24 mei, 2018